Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O. z siedzibą w mieścieCENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O., ul. ul. Średnia 22, kod pocztowy 71-812, adres e-mail: kontakt@centrumpe.pl, tel. +48 509 803 115

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.centrumpe.com jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O. z siedzibą w mieścieCENTRUM PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE PROFI COMPETENCE EUROPE SP. z O.O., to: adres korespondencyjny ul. ul. Średnia 22, 71-812, Szczecin, Polska , adres e-mail:kontakt@centrumpe.pl, tel. +48 509 803 115, formularz kontaktowy dostępny na stronie www.centrumpe.com, infolinia +48 509 803 115.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną jest mowa o:

 1. Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Profi Competence (dalej CPE) – należy przez to rozumieć Centrum Psychologiczno-Edukacyjne działające jako Profi Competence Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 22, 71-812 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000865582, posiadającą NIP: 8522667428, REGON: 38733035800000.
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć serwis Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Profi Competence Europe Sp. z o. o dostępny pod adresem https://centrumpe.pl, https://szkolenia.centrumpe.pl, https://www.proficompetence.com.
 3. Dniu Roboczym – należ przez to rozumieć każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy;
 4. Użytkowniku – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Konsumentem;
 5. Użytkowniku Organizacyjnym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której szczególne przepisy przyznają osobowość prawną, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
 6. Reprezentancie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a która podejmuje działania w imieniu Użytkownika Organizacyjnego, np. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, którego zakres obejmuje w szczególności zawieranie umów;
 7. Konsumencie - należy przez to rozumieć Użytkownika który zawiera umowę w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną korzystającą z usług Centrum CPE, korzystająca z produktów Centrum CPE, wypełniającą Test Kompetencji, test psychologiczny, biorącą udział w szkoleniu, warsztacie, kursie, wykładzie lub innej usłudze;
 9. Koncie – należy przez to rozumieć indywidualnie spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Serwisu;
 10. Abonamencie – należy przez to rozumieć opłatę ponoszoną przez Użytkownika Organizacyjnego, z tytułu zapewnienia dostępu do określonej liczby Testów Kompetencji/Psychologicznych, pakietów testów, szkoleń, warsztatów lub innych usług i produktów CPE  przez z góry oznaczony okres czasu;
 11. Teście Psychologicznym/Teście Kompetencji – należy przez to rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, które są przedmiotem transakcji w Serwisie;
 12. Szkoleniu – każda usługa szkoleniowa w trybie stacjonarnym lub online  (usługa szkoleniowa, kurs, egzamin, symulacja biznesowa, warsztat) świadczona przez CPE, taka jak: szkolenie (prowadzone w formie wykładu teoretycznego w niektórych przypadkach połączonego z ćwiczeniami), warsztat (wykłady teoretyczne połączone z ćwiczeniami praktycznymi), symulacja biznesowa (ćwiczenie polegające na odgrywaniu ról w symulowanym środowisku) lub egzamin. Szkolenia obejmują Szkolenia dedykowane oraz Szkolenia otwarte.
 13. Produktach – należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez CPE, Usług i Testy Psychologiczne, Testy Kompetencji, Abonament oraz Indywidualne Pakiety Testów; Szkolenie, Kurs, Warsztat lub inny produkt lub  usługę CPE znajdującą się na stronie pod adresem: https://centrumpe.pl, https://szkolenia.centrumpe.pl, https://www.proficompetence.com.
 14. Usłudze – należy przez to rozumieć wszystkie usługi oferowane w serwisie CPE znajdujące  się na stronie pod adresem: https://centrumpe.pl, https://szkolenia.centrumpe.pl, https://www.proficompetence.com
 15. Cenniku – dokument umieszczony w serwisie lub przedstawiony w Ofercie, zawierający zestawienie cen jednostkowych netto i brutto.
 16. Cenniku promocyjnym – dokument umieszczony w serwisie  lub przedstawiony w Ofercie, zawierający zestawienie oferowanych usług lub produktów CPE oraz jednostkowych cen promocyjnych netto i brutto. Cennik promocyjny może być częścią Cennika.
 17. Certyfikat ukończenia Szkolenia – dokument potwierdzający udział w Szkoleniu, wręczany osobom uczestniczącym w zajęciach w ramach danego Szkolenia.
 18. Oferta – dokument przedstawiony Zamawiającemu przez CPE, w którym zawarte zostały nazwy produktów lub usług wraz z warunkami, na jakich miałyby być świadczone lub dostarczane.
 19. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja, pliki cookies oraz numer telefonu;
 20. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 21. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument tj. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

 

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, przyjmowania i realizacji zamówień produktów, usług oraz udostępniania Testów Kompetencji, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Uczestnik, Użytkownik oraz Użytkownik Organizacyjny obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Usług i Produktów pomiędzy Uczestnikiem, Użytkownikiem lub Użytkownikiem Organizacyjnym a Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Profi Competence Europe sp.z o. o
 4. Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Profi Competence Europe sp. z o.o.
 5. Użytkownicy, Użytkownicy Organizacyjni oraz Uczestnicy mogą porozumiewać się z Centrum Psychologiczno-Edukacyjnym Profi Competence Europe sp.z o.o.:
  1. pisemnie, na adres Centrum Psychologiczno-Edukacyjne znajdujący się na stronie https://www.centrumpe.pl
  2. formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.centrumpe.pl/kontakt/
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres email: kontakt@centrumpe.pl
  4. telefonicznie pod numerem Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Profi Competence telefonu Tel. 91 506 50 00, kom. +48 509 803 115
 6. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 5 ponosi Użytkownik, Użytkownik Organizacyjny lub Uczestnik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług się korzysta.
 7. Wszelkie czynności w imieniu Użytkownika Organizacyjnego nie będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wykonuje należycie umocowany Reprezentant. Dokonując czynności Reprezentant oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło lub nie zostało odwołane.

 

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik, Użytkownik Organizacyjny lub Uczestnik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 2. W celu skorzystania z Serwisu Reprezentant musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką stron internetowych.
 3. W celu skorzystania z Serwisu:
  1. komputer lub inne urządzenie, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą spełniać wymagania pozwalające na uruchomienie przeglądarki, o której mowa w lit. b)
  2. przeglądarka stron internetowych, o której mowa w ust. 1 i 2 musi obsługiwać technologię HTML5, CSS3 oraz JavaScript i spełniać następujące wymagania w zakresie wersji oprogramowania:
   • Chrome co najmniej w wersji 80.0.3987.132,
   • Firefox co najmniej w wersji 74.0
   • Safari co najmniej w wersji 13
 4. Korzystanie z Serwisu oraz Testów Kompetencji wymaga dostępu do sieci Internet.

 

§ 4. Kontakt oraz Rejestracja w Serwisie

 1. W celu kontaktu Użytkownika/Uczestnika/Użytkownika Organizacyjnego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego Użytkownik/Uczestnik/Użytkownik Organizacyjny zobowiązany jest do:
 2. podania imienia i nazwiska,
 3. podania nazwy organizacji,
 4. podania adresu e-mail oraz telefonu,
 5. wprowadzenia treści wiadomości jaką chce przekazać lub treści informacji jaką chce uzyskać.
 6. zaakceptowania Regulaminu,
 7. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 8. W celu zakupu produktów w Serwisie, Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny jest obowiązany złożyć Konto w  Serwisie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 9. Założenie Konta dokonuje się poprzez rejestrację w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 10. Rejestracja w Serwisie jest możliwa poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://www.centrumpe.pl/kontakt/,
  2. Zgłoszenie na email: kontakt@centrumpe.pl
 11. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza konieczne jest wybranie profilu konta: Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego.

 

§ 5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podania imienia i nazwiska,
  2. podania adresu e-mail
  3. zaakceptowania Regulaminu,
  4. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 2. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu produktów, usług, Testów Kompetencji oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie takich jak przykładowo dostęp do wyników Testów Kompetencji czy historia zamówień. Aktywacja Konta i zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności, o których mowa w ust. 2 może wymagać podania dodatkowych danych.
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy:
  1. skorzystać z opcji  dostępnej na Koncie – usuniecie konta następuje automatycznie
  2. przesłać żądanie na adres kontakt@centrumpe.pl
 5. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 4 lit. b) Konto zostanie usunięte.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych, w szczególności wyników Testów Kompetencji.
 7. Usunięcie Konta jest nieodwracalne.
 8. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

 

§ 6. Rejestracja Użytkownika Organizacyjnego w Serwisie

 1. W celu dokonania rejestracji Użytkownika Organizacyjnego przy wykorzystaniu formularza Reprezentant Użytkownika Organizacyjnego zobowiązany jest do:
  1. wskazania formy prawnej Użytkownika Organizacyjnego
  2. podania adresu e-mail oraz numeru NIP Użytkownika Organizacyjnego oraz hasła,
  3. wskazania województwa Użytkownika Organizacyjnego (właściwego ze względu na siedzibę)
  4. imię i nazwisko Reprezentanta, w przypadku Użytkowników Organizacyjnych innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
  5. złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień (pełnomocnictwa) do reprezentowania Użytkownika Organizacyjnego, co najmniej w zakresie zawierania umów,
  6. zaakceptowania Regulaminu,
  7. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 2. W przypadku rejestracji Użytkownika Organizacyjnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy osoba fizyczna, o której mowa w zdaniu poprzednim działa osobiście postanowień ust. 1 lit. d) i e) nie stosuje się.
 3. W wyniku Rejestracji Użytkownika Organizacyjnego zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może:
  1. dokonać zakupu Abonamentu,
  2. dokonać zakupu produktów, usług
  3. dokonać zakupu Pakietów Testów,
  4. dokonywać zakupu Testów Kompetencji
  5. korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie takich jak przykładowo dostęp do wyników Testów Kompetencji czy historia zamówień.
  6. Aktywacja Konta i zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Skorzystanie ze wszystkich funkcjonalności, o których mowa w ust. 3 może wymagać podania dodatkowych danych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy:
  1. skorzystać z opcji dostępnej na Koncie – usuniecie konta następuje automatycznie
  2. przesłać żądanie na adres kontakt@centrum.pl
 6. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 5 lit. b) Konto zostanie usunięte.
 7. Usunięcie Konta Użytkownika Organizacyjnego powoduje:
  1. usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych, w szczególności wyników Testów Kompetencji;
  2. zakończenie obowiązywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z CPE.
 8. Usunięcie Konta jest nieodwracalne.
 9. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika Organizacyjnego jest bezpłatne.

 

§ 7. Rejestracja Użytkownika i warunki uczestnictwa w szkoleniach

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez CPE  przekazywana jest potencjalnym uczestnikom szkolenia za pośrednictwem serwisu pod adresami: https://centrumpe.pl, https://szkolenia.centrumpe.pl, https://www.proficompetence.com, działań marketingowo–promocyjnych oraz poprzez telemarketing.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszenia na wybrane szkolenie za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego w serwisie.
 3. Po zapisaniu się na szkolenie za pośrednictwem formularza on-line uczestnik dostaje automatyczne potwierdzenie zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mail. Dokonanie zgłoszenia jest wiążącą formą zamówienia szkolenia
 4. Szkolenia realizowane są stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy np. ZOOM.
  1. Szkolenia stacjonarne odbywają się w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
  2. Link na szkolenie on-line z dostępem do platformy zostaje wysłany drogą mailową min. 1 dzień roboczy przed datą szkolenia na adres e-mail uczestnika wskazany w formularzu zgłoszenia.
  3. Link na szkolenie online może być wykorzystany wyłącznie przez osobę zgłoszoną na szkolenie.
  4. W przypadku wykorzystania linku przez inną osobą / osoby (niezgłoszoną / niezgłoszone na szkolenie), CPE  zastrzega sobie prawo do obciążenia płatnością również inne osoby, które wykorzystały link.
  5. Uczestnik szkolenia online uczestniczy w nich w czasie rzeczywistym.
 5. CPE oświadcza, że cała treść szkolenia online dostępna po zalogowaniu się do platformy oraz szkolenia stacjonarnego jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, dalszego przekazywania treści, oraz danych do logowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 6. CPE jako Organizator szkolenia on-line nie ponosi odpowiedzialności, za wszelkie problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika szkolenia, które uniemożliwią całkowicie lub częściowo w uczestniczeniu w szkoleniu on-line
 7. Rezygnacja ze szkolenia lub szkolenia on-line musi nastąpić w formie pisemnej, nie później niż 14 dni roboczych przed datą szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym, jej brak lub nie uczestniczenie w szkoleniu nie zwalnia od uiszczenia płatności w pełnej wysokości.
 8. W każdym momencie Zamawiający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia informując o tym fakcie CPE jako Organizatora szkolenia.
 9. CPE zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania go na 3 dni przed planowanym dniem szkolenia.
 10. CPE zastrzega sobie również prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącego szkolenie) dokonać zmiany osoby prowadzącej szkolenie.
 11. CPE  może odwołać szkolenie poprzez: bezpośredni kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 8. Bezpieczeństwo

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie mają prawa umożliwiać dostępu do Serwisu lub Testu Kompetencji podmiotom trzecim, w szczególności za wynagrodzeniem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie, które nie są do tego nieupoważnione.
 3. Wszystkie osoby działające w imieniu Użytkownika Organizacyjnego zobowiązana są do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie, które nie są do tego nieupoważnione.
 4. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania swojego urządzenia końcowego przed nieuprawnioną ingerencją podmiotów trzecich (w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich haseł oraz zainstalowanie i bieżące aktualizowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, a także stosowanie serwera pocztowego, którego oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione).
 5. Domniemywa się, że dyspozycje i oświadczenia złożone przez osoby posługujące się identyfikatorami nadanymi Użytkownikowi lub Użytkownikowi Organizacyjnemu zostały złożone odpowiednio przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego.
 6. Domniemanie, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy Konsumenta, który dochował należytej staranności w zabezpieczeniu dostępu do swojego identyfikatora lub hasła przed osobami trzecimi, w tym w szczególności dochował staranności w wykonaniu obowiązków wskazanych w ust. 2 i 4.
 7. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić CPE Profi Competence Europe sp.zo.o o stwierdzonych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny zobowiązuje się do niepodejmowania przy wykorzystaniu Serwisu działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalone zwyczaje. Zabronione jest w szczególności:
  1. każde działanie powodujące zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym rozpowszechnianie przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);
  2. dostarczanie przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego treści o charakterze bezprawnym lub w sposób bezprawny;
  3. naruszanie praw osób trzecich lub CPE Profi Competence Europe sp.zo.o.

 

§ 9. Zamówienie Testu/Produktu/Usługi

 1. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny może złożyć zamówienie na dany test/produkt/usługę  po zalogowaniu się na Konto lub przesłaniu odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.
 2. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny dokonuje wyboru testu/produktu/usługi  klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Po wyborze przycisku „KOSZYK” pokazana jest ilość i rodzaj wybranych Testów/ Produktów/Usług, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 5. Po skompletowaniu całego zamówienia Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny zatwierdza wybór (przechodzi do Podsumowania) klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 6. Na tym etapie Podsumowania Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny może zmienić zawartość koszyka, podać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (jeżeli nie zostały podane wcześniej), a także zaznaczenia czy chce otrzymać Fakturę VAT. Klikając przycisk "KONTYNUUJ PŁATNOŚĆ" przechodzi się do wyboru metody płatności.
 7. Składając zamówienie Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Testy/Produkty/Usługi lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 8. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie są uprawnieni do udostępnienia Konta w celu nabycia produktów/usług na rzecz osób trzecich.
 9. Ceny dostępne są w serwisie, podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 10. Całkowity koszt zamówienia  podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu.
 11. Wybrany sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, forma płatności lub forma prawna Użytkownika Organizacyjnego może wymagać podania dodatkowych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 12. Zamówienia na Test Kompetencji płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem ich udostępnienia.
 13. Test Kompetencji udostępniany jest w zakładce „Dostępne testy” niezwłocznie po otrzymaniu przez CPE Profi Competence zapłaty.
 14. Po złożeniu zamówienia CPE Profi Competence niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez CPE Profi Competence Użytkownikowi lub Użytkownikowi Organizacyjnemu wiadomości na podany adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Profi Competence o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem lub Użytkownikiem Organizacyjnym a Profi Competence.

 

§ 10. Licencja na Test Kompetencji

 1. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Testu Kompetencji Profi Competence udziela Użytkownikowi lub Użytkownikowi Organizacyjnemu licencji na korzystanie z Testu Kompetencji, której zakres został określony w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego do korzystania z Testu Kompetencji zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do jednokrotnego wypełnienia Testu Kompetencji i otrzymania wyników.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją niewyłączna, udzielaną na czas nieoznaczony na jednokrotne wypełnienie Testu Kompetencji, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i wyświetlanie, stosowanie.
 4. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny w szczególności nie mogą:
  1. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, leasingować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Testu Kompetencji lub dokumentacji,
  2. dokonywać tłumaczeń Testu Kompetencji lub dokumentacji,
  3. powielać Testu Kompetencji lub materiałów dołączonych,
  4. wprowadzać (kopiować) całości lub części Testu Kompetencji ani żadnej jego części lub dokumentacji w taki sposób aby były publicznie dostępne, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet.

 

§ 11. Zamówienie Indywidualnego Pakietu Testów

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na Indywidualny Pakiet Testów po zalogowaniu się na Konto.
 2. Zamówienie na Indywidualny Pakiet Testów mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Użytkownik dokonuje wyboru Indywidualnego Pakietu Testów klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Po wyborze przycisku „KOSZYK” pokazana jest ilość i rodzaj wybranych Produktów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 5. Po skompletowaniu całego zamówienia Użytkownik zatwierdza wybór (przechodzi do Podsumowania) klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 6. Na tym etapie Podsumowania Użytkownik może zmienić zawartość koszyka, podać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (jeżeli nie zostały podane wcześniej), a także zaznaczenia czy chce otrzymać Fakturę VAT. Klikając przycisk "KONTYNUUJ PŁATNOŚĆ" przechodzi się do wyboru metody płatności.
 7. Składając zamówienie Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Produkty lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępnienia Konta w celu nabycia Indywidualnego Pakietu Testów na rzecz osób trzecich.
 9. Ceny Indywidualnego Pakietu Testów oraz czas przez jaki można je wykorzystać dostępne są w karcie Indywidualnego Pakietu Testów.
 10. Ceny Indywidualnego Pakietu Testów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 11. Całkowity koszt zamówienia (obejmujący cenę zamówionego Indywidualnego Pakietu Testów zwiększoną o ewentualne dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 10) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu.
 12. Wybrany sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, forma płatności może wymagać podania dodatkowych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 13. Zamówienia na Indywidualny Pakiet Testów płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem ich udostępnienia.
 14. Indywidualny Pakiet Testów udostępniany jest w zakładce „Dostępne testy” niezwłocznie po otrzymaniu przez Profi Competence zapłaty.
 15. Po złożeniu zamówienia Profi Competence niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Profi Competence Użytkownikowi wiadomości na podany adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Profi Competence o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem a Profi Competence.

 

§ 12. Licencja na Indywidualny Pakiet Testów

 1. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Indywidualnego Pakietu Testów Profi Competence udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Testu Kompetencji, której zakres został określony w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego do korzystania z Testu Kompetencji zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do wielokrotne wypełnienie Testu Kompetencji w ilości wynikającej z zakupionego Indywidualnego Pakietu Testów i otrzymania wyników.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją niewyłączna, udzielaną na czas oznaczony określony w Indywidualnym Pakiecie Testów, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i wyświetlanie, stosowanie.
 4. Użytkownik w szczególności nie może:
  1. odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, leasingować lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Indywidualnego Pakietu Testów lub dokumentacji,
  2. dokonywać tłumaczeń Indywidualnego Pakietu Testów lub dokumentacji,
  3. powielać Indywidualnego Pakietu Testów lub materiałów dołączonych,
  4. wprowadzać (kopiować) całości lub części Indywidualnego Pakietu Testów ani żadnej jego części lub dokumentacji w taki sposób aby były publicznie dostępne, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet.

 

§ 13. Zamówienie Abonamentu

 1. Użytkownik Organizacyjny może złożyć zamówienie na Abonament po zalogowaniu się na Konto.
 2. Zamówienie na Abonament mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Użytkownik Organizacyjny dokonuje wyboru Testu Kompetencji klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Po wyborze przycisku „KOSZYK” pokazana jest ilość i rodzaj wybranych Produktów, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 5. Po skompletowaniu całego zamówienia Użytkownik Organizacyjny zatwierdza wybór (przechodzi do Podsumowania) klikając na przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.
 6. Na tym etapie Podsumowania Użytkownik Organizacyjny może zmienić zawartość koszyka, podać dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (jeżeli nie zostały podane wcześniej), a także zaznaczenia czy chce otrzymać Fakturę VAT. Klikając przycisk "KONTYNUUJ PŁATNOŚĆ" przechodzi się do wyboru metody płatności.
 7. Składając zamówienie Użytkownik Organizacyjny potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Abonament lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika Organizacyjnego sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 8. Użytkownik Organizacyjny nie jest uprawniony do udostępnienia Konta w celu nabycia Abonamentu na rzecz osób trzecich.
 9. Ceny i rodzaje Abonamentu, w szczególności ilość testów i czas udzielanej licencji dostępne są karcie Abonamentu.
 10. Ceny Abonamentu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 11. Całkowity koszt zamówienia (obejmujące cenę zamówionego Abonamentu zwiększoną o ewentualne dodatkowe opłaty, o których mowa w ust. 10) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu.
 12. Wybrany sposób dokumentowania transakcji sprzedaży, forma płatności lub forma prawna Użytkownika Organizacyjnego może wymagać podania dodatkowych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 13. Zamówienia na Abonament płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem ich udostępnienia.
 14. Testy Kompetencji nabyte w ramach Abonamentu udostępniane są w zakładce „Dostępne testy” niezwłocznie po:
  1. otrzymaniu przez Profi Competence zapłaty oraz
  2. zawarciu z Profi Competence umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 15. Po złożeniu zamówienia Profi Competence niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Profi Competence Użytkownikowi wiadomości na podany adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Profi Competence o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem a Profi Competence.

 

§ 14. Licencja na Test Kompetencji wchodzący w skład Abonamentu

 1. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Abonamentu oraz zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Profi Competence udziela Użytkownikowi Organizacyjnemu licencji na korzystanie z Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu, której zakres został określony w niniejszym paragrafie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 uprawnia Użytkownika Organizacyjnego do korzystania z Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności do udostępnienia testu do wypełnienia osobom trzecim.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją niewyłączna, udzielaną na czas na czas oznaczony, wskazany w treści zamówienia, chyba że indywidualnie ustalone pomiędzy Profi Competence a Użytkownikiem Organizacyjnym postanowienia umowy przewidywać będą udzielenie licencji na inny okres lub czas nieoznaczony.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją na wypełnienie Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu w ilości oznaczonej w karcie Abonamentu, dla wybranego przez Użytkownika Organizacyjnego Abonamentu, na następujących polach eksploatacji: odtwarzanie i wyświetlanie, stosowanie.
 5. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie mogą:
  1. dokonywać tłumaczeń Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu lub dokumentacji,
  2. powielać Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu lub materiałów dołączonych,
  3. wprowadzać (kopiować) całości lub części Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu ani żadnej jego części lub dokumentacji w taki sposób aby były publicznie dostępne, w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet
 6. Użytkownik Organizacyjny jest uprawniony do udostępnienia Testu Kompetencji wchodzącego w skład Abonamentu wyłącznie poprzez przypisanie określonego testu Uczestnikowi poprzez przycisk „Dodaj test”.
 7. Użytkownik Organizacyjny traci dostęp do niewykorzystanych Testów Kompetencji wchodzących w skład Abonamentu z momentem jego wygaśnięcia, z zastrzeżeniem postanowień § 14.

 

§ 15. Odnowienie Abonamentu

 1. Z upływem ostatniego dnia obowiązywania Abonamentu zostaje on odnowiony przy uwzględnieniu rodzaju wybranego przez Użytkownika Organizacyjnego Abonamentu.
 2. Odnowienie Abonamentu następuje w cenach obowiązujących w dniu dokonania odnowienia Abonamentu.
 3. Użytkownik Organizacyjny może w każdej chwili zrezygnować z automatycznego odnowienia Abonamentu wybierając opcję w zakładce „Dostępne testy” dla wybranego rodzaju Abonamentu. Użytkownik Organizacyjny może także zrezygnować z automatycznego odnowienia Abonamentu przesyłając miesiąc przez końcem ważności abonamentu emaila z treścią rezygnacji z przedłużenia.
 4. Użytkownik Organizacyjny jest zobowiązany do uregulowania ceny sprzedaży odnowionego Abonamentu w terminie 14 dni od dnia jego odnowienia.
 5. W przypadku gdy w ramach Abonamentu, który wygasł znajdowały się niewykorzystane Testy Kompetencji zwiększają one pulę Testów Kompetencji do wykorzystania w ramach aktualnego Abonamentu.

 

§ 16. Reklamacje

 1. CPE Profi Competence zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkty bez wad.
 2. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny mogą złożyć reklamację, jeżeli Produkt ma wady, a także jeżeli Produkt jest niezgodny z opisem zamieszczonym w serwisie.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny składają zgłoszenie reklamacji w wybrany przez siebie sposób:
  1. pisemnie, na adres CPE Profi Competence
  2. za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.centrumpe.pl/kontakt/
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres https://www.centrumpe.pl/kontakt/
 4. Składając reklamację można skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Składając reklamację Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny powinien podać co najmniej:
  1. imię i nazwisko Użytkownika lub nazwę Użytkownika Organizacyjnego,
  2. imię i nazwisko Reprezentanta w przypadku Użytkownika Organizacyjnego,
  3. określenie Produktu, którego dotyczy zgłoszenie
  4. opis wady,
  5. termin wykrycia wady,
  6. wskazanie czego się domaga.
 6. Jeżeli Produkt ma wadę lub są niezgodne z opisem zamieszczonym w karcie Produktu Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Profi Competence niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Produkt ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu na wolne od wad albo usunięcia wady.
 7. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może on zamiast zaproponowanego przez Profi Competence usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolne od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Profi Competence.
 8. Jeżeli Konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 7, a Profi Competence nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 30 dni od jego otrzymania, uważa się, że Profi Competence uznało reklamację Konsumenta.
 9. Profi Competence nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty.
 10. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 marca 1964 r. Kodeks Cywilny.
 11. W przypadku zawierania umowy z Użytkownikiem Organizacyjnym na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Profi Competence z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż Profi Competence nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte.

 

§ 17. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Testu Kompetencji w posiadanie przez Konsumenta. Wyjątek stanowi Test rozpoczęty już przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. pisemnie, na adres Profi Competence
  2. za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.centrumpe.pl/kontakt/
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres https://www.centrumpe.pl/kontakt/
 3. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy można skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. CPE Profi Comptence niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, CPE Profi Competence zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Profi Competence. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Testu Kompetencji.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając produkt, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W związku z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych (Testu Kompetencji), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Profi Competence o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W dowolnym momencie Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny mają prawo rozwiązać umowę o korzystanie z usług Serwisu poprzez usunięcie konta w sposób określony w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 9. Wraz z usunięciem konta trwale usuwane są wyniki przeprowadzonych Testów Kompetencji.
 10. W dowolnym momencie, w szczególności przed usunięciem konta Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny może pobrać kopię swoich danych.

 

§ 18. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 1. Konsument, którego reklamacja została rozpatrzona odmownie, ma prawo zgłoszenia się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika konsumentów.
 2. Jeżeli CPE Profi Competence nie uznało reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją – może wnieść sprawę do Sądu, ale także zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
 3. Jeżeli Konsument chce rozwiązać spór bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).
 4. Wszczęcie procedury ADR jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 5. Rozstrzyganie sporu w trybie ADR wymaga zgody obu stron (Konsumenta oraz Profi Competence) na dany sposób rozwiązania sporu.
 6. Więcej informacji o alternatywnym rozstrzyganiu sporów znajduje się na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 19. Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających Serwis, Użytkowników oraz Reprezentantów jest Centrum Psychologiczno- Edukacyjne Profi Competence Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Średnia 22, 71-812 Szczecin.
 2. CPE Profi Competence Europe sp.zo.o zbiera i przetwarza Dane Osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy, w celu utrzymywania Konta, jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na CPE Profi Competence. W zakresie, w jakim CPE Profi Competence decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem tych Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, Użytkownika Organizacyjnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, Reprezentanta lub Uczestnika odbywa się zgodnie z przepisami RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Użytkownik Organizacyjny w ramach udzielonej licencji jest uprawniony do udostępniania Testów Kompetencji w ramach Abonamentu osobom trzecim. W takim przypadku CPE Profi Competence nie jest administratorem danych osobowych. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych decyduje Użytkownik Organizacyjny.
 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 zd. 1 Użytkownik Organizacyjny jest zobowiązany do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przed udostępnieniem Testów Kompetencji w ramach Abonamentu osobom trzecim.
 5. Więcej informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych, w szczególności o:
  1. administratorze danych osobowych
  2. rodzaju, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych
  3. czasie przetwarzania danych osobowych
  4. odbiorcach danych
  5. transferze danych do państw trzecich
  6. prawach osoby, której dane dotyczą
  7. obowiązku lub dobrowolności podania danych
  8. można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w serwisie.

 

§ 20. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej lub oferty handlowej, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Serwisu.
 2. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu, CPE Profi Competence poinformuje Użytkowników oraz Użytkowników Organizacyjnych o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im drogą elektroniczną, na adresy e-mail przypisane do Konta oraz po zalogowaniu na Konto zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Użytkownika lub Użytkownika Organizacyjnego wiadomości, o której mowa w ust. 2 Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Profi Competence za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik lub Użytkownik Organizacyjny w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta, historii zamówień oraz wyników rozwiązanych Testów Kompetencji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Politykach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w przypadku Konsumentów, dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 roku.